Velký muž Komenský

Děkujme Komenskému

  • Děkujme pedagogům, kteří mají i přes jejich nevhodné společenské postavení stále vztyčenou hlavu a nebojí se tohoto náročného povolání.
  • Již dávno položil Jan Amos myšlenku, že výchova pomáhá jedinci k rozvíjení lidství. Iluze každého učitele je držet se v jeho šlépějích, položit žákům základní poznatky z oblasti trivia i věd.
  • Tak jako si kladl Komenský neustále myšlenku, k čemu je vzdělání dobré, tak by si uměl i učitel umět odpovědět a mít stále na vědomí, že dobrým člověkem se člověk nerodí, ale stává se jim. 
  • Velmi líbivé je pojetí školy pancofické, kdy je nejdříve zprostředkováno vědění, poté se procvičuje získané vědění a nakonec se relaxací jednostrannost vyvažuje.

kniha v písku
Tak vlastně dodnes funguje školství

  • Avšak je čím dál méně času na onu relaxaci ať je ve formě pasivní či aktivní. Je málo času na hru, dramatizaci, zpěv, cvičení a na obveselení mysli.
  • Čas je neúprosný. Dobrý pedagog má však mnoho aktivit, které žáky zaktivizují.  Rád by nacvičil scénky, divadlo, teoretické znalosti upevnil na exkurzích, výletech, poznáváním, na experimentech apod. Avšak pro nedostatek času či jiných okolností to není možné.

učitel a žáci
Vzděláním to nekončí

  • Komenský také tvrdí, že by se měl člověk vzdělávat až do smrti. A z každého životního poznání si odnést kus vzdělání.
  • Nejen škola člověka vzdělává. Někteří pedagogové vchází na půdu školy s iluzí, že vysokoškolským titulem vše končí. Naopak. Bohužel finanční situace bez finančního růstu horko těžko motivuje učitele k dalším doplňkovým kurzům. A pokud není velký idealista či není tlačen vedením školy, pak se ho další vzdělávání pedagogických pracovníků často netýká.
  • Ale učitel musí stále reagovat na aktuální dění ve třídě, na společenské akce, nálady i zdravotní stav studentů, proto je vhodné mít v zásobě mnoho vědomostí z oblasti zdravovědy, sociologie, psychologie, nových metod apod.
  • Toto vše Komenský uměl a popsal ve svých spisech, které jsou aktuální dnes.

Pokud chce být pedagog vynikajícím učitelem i člověkem, pak by se měl držet Komenského pojetí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup