Přijímačky na medicínu

vše co o nich potřebujete vědět a jak se na ně nejlépe připravit

Kde všude lze studovat medicínu

Pokud jste se rozhodli studovat Všeobecné lékařství, Stomatologii či nějaký z nelékařských oborů lékařských fakult, přijímačky na medicínu vás neminou. Máte na výběr ze čtyř českých univerzit. Karlovu Univerzitu, Masarykovu Univerzitu v Brně, Univerzitu Palackého v Olomouci a Ostravskou univerzitu. Na Univerzitě Karlově máte na výběr dokonce z pěti fakult, a to 1. lékařská fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK a 3. lékařská fakulta UK – všechny v Praze, dále pak Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Plzni. Obor Všeobecné lékařství je šestiletý a studiem oboru Zubní lékařství strávíte pět let.

Jaké jsou požadavky přijetí ke studiu medicíny

Na rozdíl od většiny ostatních oborů na vysokých školách není většinou ke studiu na lékařských fakultách zapotřebí skládat všeobecné zkoušky studijních předpokladů TSP či OSP, ale skládáte zkoušky oborové. Přijímačky na medicínu prověřují vaši znalost v oborech, které jsou pro studium medicíny stěžejní. Jedná se o test s otázkami z biologie, chemie a fyziky. Na všech výše jmenovaných fakultách jsou tyto testy velmi podobné. Co se týče dalších podmínek přijetí, má každá fakulta svá specifika, důrazně proto doporučujeme se podrobně seznámit s požadavky a náležitostmi přijímacího řízení na konkrétní obor, který jste si zvolili. Přijímací na medicínu se liší obzvláště u nelékařských oborů lékařských fakult (např. optometrie, porodní asistence, dentální hygiena, záchranářství atp.) Níže uvádíme jen několik z nich.

Masarykova Univerzita obor Porodní asistence

porodní asistenka

Podmínkou přijetí je úspěšné složení oborových testů z biologie, chemie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek, ke kterým vybíráte jednu správnou odpověď z nabízených možností. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za chybné odpovědi se body nestrhávají. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximálně můžete získat 120 bodů.

Univerzita Karlova obor Zdravotnické záchranářství

zachranář

Písemné oborové přijímací zkoušce předchází praktická část v podobě testu fyzické zdatnosti, která se skládá ze shybů, Jacíkova celostního motorického a z Beep testu. Pokud splníte veškeré požadované limity fyzických testů, můžete získat až 40 bodů, které se přičítají k bodovému zisku v písemné části přijímacího řízení, maximální bodový zisk tak činí 120 bodů.

Ostravská univerzita obor Fyzioterapie

fyzioterapie

K přijetí je potřeba složit písemnou oborovou zkoušku, jejímž obsahem jsou otázky s volbou odpovědí, z nichž vždy jen jedna je správná. Ve zkoušce jsou otázky z oborů biologie a fyzika. Dále je potřeba složit praktickou (talentovou) zkoušku, jejímž obsahem je běh na 1500 m, shyby na hrazdě pro muže a u žen výdrž ve shybu, dále pak plavání na 100 metrů.

Rozdíly u přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství

Co se týče oboru Všeobecné lékařství, na všech lékařských fakultách bez výjimky budete muset skládat oborovou zkoušku. Tyto oborové zkoušky, jak jsme již zmínili, jsou si velmi podobné, ovšem liší se v několika aspektech. Jednak jsou rozdíly v bodech, pak v délce testu a v neposlední řadě také v množství otázek. Pokud se hlásíte na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, čekají vás navíc otázky ze somatologie a latiny, a je to jediná fakulta, která za nesprávně zodpovězené otázky odečítá body. Na 2. LF UK vás čeká navíc test všeobecných studijních předpokladů a jak na 2. LF UK tak i na 3. LF UK je součástí přijímacího řízení také osobní pohovor s uchazečem.

Bonifikace a možné prominutí přijímacích zkoušek

Na některé obory je možné se dostat i bez přijímacích zkoušek. Například na Karlovu Univerzitu může být bez přijímací zkoušky přijat uchazeč o studium oborů Všeobecné lékařství, Fyzioterapie či Adiktologie. Podmínkou je výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu (tedy v 1.,2. a 3. ročníku jde o „koncové“ známky a ve 4. ročníku známka pololetní) nejvýše 1,10, alespoň 3 roky studia předmětů fyzika, chemie a biologie (u čtyřletého studia SŠ) s klasifikací ne horší než 2 (chvalitebně), studium českého jazyka na střední škole a být studentem maturitního ročníku.

O upuštění od přijímací zkoušky je nutno požádat v písemné podobě a doložit potřebné dokumenty. Na všech vysokých školách, které od písemných zkoušek upouštějí, jsou pravidla velmi podobná, pokud tedy máte opravdu dobrý průměr známek, rozhodně se na tuto možnost (a konkrétní podmínky) podívejte na webových stránkách dané fakulty.

Kromě možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek je možné získat ještě jisté „plusové body“, tedy bonifikaci. Opět se týká většiny oborů, a je dobré si příslušné informace k vámi zvolenému oboru vyhledat přímo na stránkách fakulty. Například Masarykova univerzita nabízí uchazečům o obory Všeobecného lékařství nebo Zubního lékařství, kteří jsou aktivní nad rámec běžného studia na střední škole, možnost zažádat o bodové zvýhodnění u přijímací zkoušky. Tyto body budou připočteny k celkovým bodům získaným v písemných testech.

Body jsou udělovány za jazykové certifikáty na úrovni C1 a výše v těchto jazycích – angličtina, němčina, španělština a francouzština. Umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A: olympiády, středoškolská odborná činnost. A definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: Matematiky+ (CERMAT), zkoušky z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky (Centrum pro talentovanou mládež). Opět je potřeba podat žádost o bonifikaci a potřebné dokumenty doložit.

Jak se připravit na přijímačky na medicínu

Variant je několik, nejlepší strategií je jejich vzájemná kombinace. Velmi důležité je si přípravu rozvrhnout do smysluplného časového období, jelikož učiva je skutečně velké množství. Vzhledem k náročnosti přijímacích zkoušek na kteroukoliv lékařskou fakultu je klíčové přípravu nepodcenit.

  • První možností je samostudium z doporučené literatury. Každá fakulta má na svých webových stránkách seznam knih, ze kterých je vhodné se na zkoušku připravovat. Tato forma přípravy je časově rozhodně nejnáročnější, neboť seznam doporučené literatury je často velice obsáhlý a rozhodně se nejedná o žádné „brožurky“.
  • Druhou variantou jsou přípravné (zkušební) testy. Na internetu jsou dostupné jak online verze zkušebních testů, tak i testy ke stažení. Je to dobrá forma procvičení vašich znalostí a „osahání si“ testu, který budete skládat, obzvlášť pokud si pohlídáte časový limit a obecně se budete co nejvíce snažit napodobit testovací podmínky. Na samotnou přípravu na přijímačky na medicínu ovšem jen testy nestačí, nepokryjí rozhodně celý rozsah znalostí, který je u oborových zkoušek požadován. Většina testů navíc obsahuje pouze označení správné či špatné odpovědi, přičemž vysvětlení toho, proč tomu tak je, ve valné většině případů naprosto chybí.
  • Třetí možností jsou přípravné kurzy. Přípravné kurzy na přijímačky na medicínu pořádají jak samotné fakulty, tak i organizace mimo ně. Jsou skvělou volbou, pokud potřebujete nějaké učivo dovysvětlit a rádi se učíte ve skupině. Pro někoho ovšem může být naopak skupinová výuka nepříjemná či nevyhovující, navíc pokud budete například nemocní, není většinou možnost si výuku nahradit. Jste totiž vázáni na specifický čas a v případě prezenčních kurzů také na konkrétní místo, na které se musíte dopravit.
  • Další možností je soukromý lektor či spíše lektoři. Tato varianta je ideální pro studenty, kteří potřebují individuální plán, některé učivo potřebují vysvětlit více, jiné méně. Vzhledem k množství učiva je ovšem tento způsob finančně dosti nákladný, protože lektora zaměstnáte na poměrně dlouhou dobu. Pokud je pro vás lákavá tato varianta, je vhodné si na lektora předem vyžádat reference, a to jak co do znalostí daného oboru, tak i do schopností tyto informace předat dál a opravdu vás je naučit.
  • V neposlední řadě je tu možnost samostudia z přípravných knih na přijímačky na medicínu. Tyto učebnice jsou většinou koncipovány tak, aby jednak pokryly znalosti potřebné ke zkouškám a také nabídly nějaké tipy, jak zkoušky zvládnout. Často obsahují i nějaký závěrečný cvičný test. Jelikož je to nejlepší varianta, co se týče poměru cena-výkon, zaměříme se dále na tuto formu přípravy.

Jak vybrat knihu k přípravě na přijímačky na medicínu

studijní oddělení

Co se týče přípravné literatury na přijímačky na medicínu, existuje samozřejmě mnoho variant, některé jsou čistě výkladové, jiné představují vlastně jen soubor testů. Některé jsou zaměřeny jen na jednu fakultu a jeden obor, jiné jsou spíše obecnější. Rozdíly v kvalitě mohou být obrovské, je proto vhodné, abyste si knihu mohli prohlédnout a seznámit se před koupí s jejím obsahem.
Není vždy pravdou, že nejdražší kniha vás připraví nejlépe, na druhou stranu, pokud je kniha výrazně levnější (a tenčí) než ostatní knihy v této kategorii, nemusí být také nejvhodnější volbou. Jednou z nejkomplexnějších knih je v současnosti kniha od nakladatelství Scholastik s názvem Přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Na jejím příkladu si ukážeme, co byste měli od dobré knihy k přípravě na medicínu požadovat.

Co naleznete v knize Přijímací zkoušky na lékařské fakulty a jak vám může ve studiu pomoci

Kniha je velmi univerzální, využijete ji tedy při přípravě na přijímačky na medicínu na kteroukoliv lékařskou fakultu. Vzhledem k tomu, že je zaměřena na všechny tři testované skupiny znalostí (biologii, chemii i fyziku) využijete ji nejvíce pokud se hlásíte na obor Všeobecné lékařství či Zubní lékařství. Je ale velmi užitečná i pro ty studenty, kteří se hlásí na nelékařské obory, na kterých je oborová zkouška z některého z těchto předmětů vyžadována.

Jedním z velkých plusů této učebnice je to, že obsahuje důležité informace o přijímacím řízení a průběhu samotných oborových zkoušek, společně s tipy na efektivní přípravu i strategii u zkoušek samotných. Nechybí ani informace o jednotlivých oborech. Nemusíte tedy dohledávat mnoho informací jinde, jsou totiž součástí samotné knihy.

Kniha je logicky rozčleněna do tří kapitol dle oborů (předmětů) a každá kapitola je dále rozdělena do 10 podkapitol. Tento způsob velmi usnadňuje orientaci v knize v případě, že se potřebujete k něčemu vrátit nebo rychle vyhledat nějakou konkrétní oblast studia.

U všech kapitol je základní vysvětlení, často se opakující pojmy, doporučená další literatura, ze které můžete v případě zájmu vhodně čerpat a velké množství podrobně řešených modelových otázek s vysvětlením. Ke všem otázkám je navíc online diskuze na https://med.scholastik.cz/. Zde lze také nalézt modelové otázky s vysvětlením i statistikou úspěšnosti. Tato online podpora studia je nespornou výhodou.

Poslední částí knihy je vzorový test. Doporučujeme ho dělat opravdu až nakonec, protože je vytvořen tak, aby vám napověděl, jaké jsou vaše reálné šance na přijetí.
To, v čem je tato kniha skvělá, jsou rozhodně její bonusy. Jednak jsou to online přijímačky na medicínu nanečisto a také mobilní aplikace na trénování modelových zkoušek (jak pro Android, tak i iOS; obsahuje přes 1 000 řešených otázek).

Ukázka z učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty:

přijímačky na medicínu - Ukázka z učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty:

Pokud tedy vybíráte učebnici k přípravě na přijímačky na medicínu, zaměřte se na to, aby obsahovala ucelené informace a nabízela možnosti dalšího studia, ať už se bude jednat o online diskuze, testy nebo mobilní aplikaci. Přijímačky na medicínu jsou sice extrémně náročné, ale s dobrou přípravou, se dají zvládnout. A každý krůček navíc který podniknete, se počítá, protože to může být právě on, který vás přiblíží k vašemu cíli. Hodně štěstí!